Intelligent Design - 4e luik


Geloof versus Kennis door Marc Appels O a. Alles is één en heeft één richting, is dus univers.

b. Alle waarneming van diversiteit is een illusie.

c. Intelligentie is de oorspronkelijke veroorzaker van diversiteit.

d. Intelligentie zal uiteindelijk tot universiteit leiden.I a. In den Beginne (van intelligentie) was er 100% geloof en 0% kennis.

b. Op het Einde (der Tijden) zal er 0% geloof en 100% kennis zijn.II a. Tussen Begin en Einde LIJKEN Religie en Wetenschap niets met elkaar te maken te hebben.

b. In werkelijkheid zijn Religie en Wetenschap hetzelfde, hoogstens twee kanten van dezelfde medaille.III a. De strijd tussen geloof en kennis is zo oud als de (intelligente) mens.

b. In die strijd heeft de kennis altijd terrein moeten veroveren op het geloof en het geloof altijd, uiteindelijk ook altijd tegen beter weten in, dat geloof verdedigd (stamcelonderzoek, meneer Plasterk!).

c. De verhouding tussen de ‘porties’ geloof en kennis begint in onze tijd – weer! –gevaarlijke waarden te naderen.IV a. Alle geloven zijn oorspronkelijk 'ontworpen' door één mens, altijd een man!

b. Één persoon die gelooft heeft geen macht. Overtuigen van (alle) anderen is zijn enige weg naar die macht.V a. Alle geloven, in alle tijden, waren en zijn gekoppeld aan - de heersende - macht.

b. Eigenlijk zijn geloof en macht ook slechts twee kanten van dezelfde medaille.

c. Alle geloven, in alle tijden, vormden en vormen dan ook de basis voor onderdrukking en uitsluiting van de anders gelovende maar zeker de anders denkende.VI a. Omdat dieren niet geloven, voeren ze geen oorlog met elkaar.

b. Alle oorlog komt voort uit geloof, met name uit belangenbehartiging voor de aan dat geloof gekoppelde – heersende – macht.VII a. Mensen met één geloof vormen de gevaarlijkste kracht die deze wereld kent. Gevaarlijker dan atoomenergie.

b. Mensen met één kennis – en die zijn er nog steeds heel weinig - zijn nog sterker, maar dus ook nog gevaarlijker!VIII a. Fanatiek geloven is een pleonasme.

b. Opkomst van fanatiek gelovigen heeft in alle tijden plaatsgevonden en telkens opnieuw de mensheid jaren, eeuwen, millennia teruggezet in ontwikkeling.IX a. Geloof, godsdienst en religie dienen uit het openbare leven verbannen te worden. Het zijn - zolang als het nog duurt - zaken voor binnen het gezin, voor het huisaltaar of onder vrienden.

b. Alle publieke en of openbare argumenten of discussies dienen op kennis gebaseerd te zijn.

X a. Het moge duidelijk zijn: met de voorgaande 9 stellingen verkondig ik een geloof; trek uw eigen conclusie hieruit!!!Mijn conclusie: Iedereen kan 10 stellingen opzetten. Of 10 geboden! Allemaal mensenwerk. Dat is al te voorzien vanaf punt 0, in ons geval de Big Bang. Iedereen kan een Intelligent Ontwerper postuleren. Maar die vervolgens zelf inpassen in de kosmos? Of zijn ‘werk ‘ eens echt kritisch bekijken? Hoe intelligent is het ontwerp van de kosmos en alles erin nu eigenlijk? Het volgende luik heet dan ook: Het Intelligente Ontwerp.


Aantekeningen bij de 10 stellingen:


0

Univers: vaak gedefinieerd als ´alles omvattend´ of ´alle richtingen´. Dit terwijl uni toch echt ´één´ en vers ´richting´ betekend. Èén richting dus (universiteit betekent dan ook in het echt - en helaas maar al te waar - EEN RICHTING!!!). De ene richting die ons tijd ruimte continuüm als sinds de Big Bang volgt. Alle energie en massa, en alles wat daar uit voortkomt, beweegt zich vanaf dat moment in een richting: van de Big Bang áf. Of deze beweging ooit nog zal ophouden, in snelheid zal afnemen, of zelfs omgekeerd zal gaan werken is al lang een controverse binnen de astronomie - recent is ontdekt dat die snelheid wel degelijk toeneemt.

Divers: vreemd genoeg ook vaak gedefinieerd als alle richtingen. Di betekent toch echt TWEE. Twee richtingen dus! Met andere woorden het ontstaan van de dualiteit, van goed en kwaad, dag en nacht, man en vrouw en ga maar door.


I

a en b: beide termen ‘In den Beginne’ en ‘Tot het Einde der Tijden’ zijn geleend uit de gristelijke geloofsleer; wat ik in algemene termen bedoel is de periode vanaf de eerste bewuste, intelligente mens tot het uiteindelijke ´einde´ van ons ras, hoe dan ook.


II

a en b: de spanning tussen religie en wetenschap begint met zaken als bijvoorbeeld intuïtie. Het intuïtief aanvoelen van hoe een en ander in elkaar moet zitten wordt door de gelovige (schriftgeleerde) uitgelegd als een goddelijke inval, en door de wetenschapper als een nieuwe doorbraak in een al lang lopend onderzoek.


III

a: de ouderdom van de oudste Homo Sapiëns is nog steeds onderwerp van discussie (ja, wat niet heh). ‘Veilig’ is om 120.000 jaar aan te houden (Een Homo Sapiëns soort die in Zuid-Afrika is gevonden). Maar in 2003 werd in Ethiopië een soort van 160.000 jaar oud gevonden: de Homo Sapiëns Idaltú (de oude wijze mens).

b: voor het stamcelonderzoek dat ik hier aanhaal kun je bijvoorbeeld ook ‘genmutatie’ invullen. In het algemeen: al dat onderzoek waarbij volgens ‘ethici’ de grenzen van het aanvaardbare zijn bereikt.

c: de verhouding tussen geloof en kennis is nooit ideaal geweest. De opkomst van de ‘Bible Belt’ en de ‘Evangelics’ die daar wonen zijn ook geen nieuw verschijnsel, maar zij benutten wel de moderne mogelijkheden die onze cultuur biedt. Die mogelijkheden zijn vaak door kennis (!) ontstaan. In ieder geval spelen de Evangelics het ‘spelletje’ keihard. En ontdekt de wetenschap steeds meer, in een steeds sneller tempo!


IV

a: op een affiche van een aantal jaren geleden werd de burger uitgedaagd om een aantal Nederlandse, vrouwelijke filosofen te noemen… Ze zijn er namelijk wel, maar nauwelijks bekend. Zelfs in de meer gnostische, esoterische leren van deze planeet wordt geconstateerd dat de vrouw niet zonder hulp van de man ‘verlicht’ kan worden! Volgens mij is dit alles puur een gevolg van het feit dat de vrouw van oudsher ‘24 op 7 op 365’ bezig was. Met de kinderen, het eten, zorgen dat de man geen oorlog voert en ga zo maar door. De man daarentegen begon nadat de jachtbuit en dus het voedsel voor die dag binnen was, samen met zijn vrienden te discussiëren, na te denken en systemen te ontwerpen die zijn egootje wel van pas kwamen.

b: in de discussies met zijn ‘maten jagers’ kwam de eerste manmens er al snel achter dat hij in zijn eentje geen impact had. Dat wist hij ook reeds uit de vele stamoorlogen die onze vroegste geschiedenis al teisterden.


V

a: er zijn talloze voorbeelden van een koppeling van geloof aan de heersende macht. Bijvoorbeeld het ‘stilzwijgen’ van Rome gedurende de periode 1940 – 1945!

b: de mannen die geloven ontwerpen zijn dezelfde soort van alpha-egootjes als de boys die een politiek of economisch systeem opzetten (in de terminologie van Michael Moore: Stupid White Man). En ze hadden al snel door dat geloof in iets ‘bovennatuurlijks’ altijd sterker is dan het geloof in een systeem van het ondermaanse tranendal. Met andere woorden: religie is altijd sterker dan bijvoorbeeld zelfs het meest fanatieke nationalisme. Maar… eigenlijk zijn ze hetzelfde…

c: het lijkt een open deur dat geloof de basis is voor onderdrukking, maar geloof vormt nu eenmaal – nog steeds – de enige manier om mensen écht en massaal achter een banier te krijgen. Oorlog is de andere manier, maar zie punt VI b: oorlog komt voort uit geloof (in wat dan ook) en is dus hetzelfde.


VI

a: natuurlijk kun je hier vanalles aanhalen: dieren hebben geen werktuigen en daardoor geen oorlogstuig. Of dieren hebben geen intelligentie en daardoor geen denksysteem om een oorlog op te baseren. Maar mensen voeren geen oorlog omdat ze intelligent zijn! Tenminste: je mag er van uitgaan dat onze intelligente daar niet voor bedoeld is… Geloof voldoet wél aan alle voorwaarden om het waanzinnige verschijnsel van oorlog tussen groepen mensen te verklaren. WAANzinnig nogmaals: de waan verduistert de zinnen. Door ergens fanatiek in te geloven.

b: Als mensen niet willen horen over jouw geloof en jij bent zo overtuigd van dat eigen geloof EN je beseft dat IV b, het overtuigen van ALLE anderen, de enige weg is naar absolute macht, dan is oorlog het enige wat resteert.


VII

a: zie de geschiedenis: onder andere de Inquisitie, de Tempeliers, 9/11, Belfast, en ga maar door.

b: zie de geschiedenis: onder andere El Alamo (Manhattan Project), Penemunde (V-1 en V-2), Scientology Church en ga maar weer door.


VIII

a: een axioma!

b: vanaf de vroegste mens gebeurd. Groepen ‘eensgezinden’ in geloof, die hun dogma’s oplegden aan de rest. Vanaf die tijd heeft dit al gevolgen voor de ontwikkeling van de WETENschap (zoals al eerder gezegd: diegene die voor het eerst zelf vuur kon maken is ONMIDDELLIJK in de ban gedaan! ‘Hoe durfde hij; het heilige vuur van de zon stelen!’).


IX

a: voor mij had het al nooit gehoeven; bijvoorbeeld politiek die op geloof is gebaseerd. Ook of juist niet in een democratie. Zeker een waarin het geloof de heersende macht is, de meerderheid dus. Want ondanks of dankzij het democratisch principe zal de ‘helft min een’ de pineut zijn. Die zal uiteindelijk zelfs aan de ‘normen en waarden’ van de heersende, politiek/religieuze stroming moeten voldoen.

b: het zou dus bijvoorbeeld niet moeten zijn: “Onze god, bijbel of geloof zegt dat homofilie verkeerd is”, maar “Onze kennis toont aan dat homofilie zelfs onder dieren voorkomt en een verschijnsel is dat we gewoon dienen te accepteren”.
X

Dit is dus míjn geloof…Reageer