DISCLAIMER


Door de website van Stichting De Andere K(r)ant te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde voorwaarden. De aanvaarding hiervan gaat in op het moment dat u deze site voor het eerst gebruikt.

Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privť-gebruik. In alle andere gevallen is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van het bestuur van Stichting De Andere K(r)ant.

Alle informatie op de website, zoals afbeeldingen, kunstwerken, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van Stichting De Andere K(r)ant en/of de informatieverschaffers. Bij Stichting De Andere K(r)ant berust het auteursrecht en databankenrecht op de website en de afzonderlijke krantenpaginaís en/of artikelen. Het Nederlands en internationaal geldend auteursrecht is van toepassing.

Lezers die artikelen of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in alle uitgaven, in print of elektronisch, van Stichting De Andere K(r)ant en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Stichting De Andere K(r)ant zal vertrouwelijk omgaan met namen, informatie en/of gegevens ze verkrijgt via deze website. Verstrekte namen en/of gegevens vallen binnen de Wet Bescherming Persoonsgevens en zijn uitsluitend toegankelijk voor directe medewerkers van Stichting De Andere K(r)ant en zullen onder geen enkele voorwaarde worden overgedragen aan welke andere organisatie of vereniging dan ook, noch voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt.

De informatie waarover u via deze website kunt beschikken, is afkomstig uit velerlei bronnen, die niet alle onder controle van Stichting De Andere K(r)ant staan. Stichting De Andere K(r)ant is niet aansprakelijk voor de inhoud van boodschappen, websites of andere informatie van derden waarover u kunt beschikken via de website van Stichting De Andere K(r)ant. De inhoud van reacties op de forums vallen niet onder verantwoordelijkheid van de DAK-redactie.

Veel afbeeldingen die op sdak.nl staan worden ons toegestuurd door bezoekers, waardoor de herkomst niet altijd duidelijk is. Mocht u van mening zijn dat wij uw copyright of naam/merkenrecht schenden dan verzoeken wij u om ons hierover via redactie@sdak.nl te informeren. U dient ons te overtuigen van het feit dat u de rechtmatige eigenaar/maker bent van het materiaal dat wij op onze site hebben geplaatst. Als U aannemelijk kunt maken dat dit materiaal u toebehoort dan voegen wij direct de bronvermelding toe of verwijderen wij deze items van onze site.

In geen geval kan Stichting De Andere K(r)ant aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website.

In geen geval kan Stichting De Andere K(r)ant aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke actie die of welk initiatief dat de gebruiker op basis van de op de site van Stichting De Andere K(r)ant verstrekte inhoud of informatie neemt.

Stichting De Andere K(r)ant kan niet garanderen dat de faciliteiten die de site biedt, altijd beschikbaar zullen zijn of foutloos zullen functioneren, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat deze site of de server die hem aanbiedt vrij is van virussen of programmeerfouten en de inhoud in al zijn functionaliteit accuraat en betrouwbaar weergeeft. Als enige van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet toepasbaar zijn, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht en zullen afdwingbaar en bindend zijn.

Het is uitsluitend geoorloofd deze site te gebruiken voor wettelijke doeleinden. Gebruik van de site zal geen inbreuk maken op de rechten van Stichting De Andere K(r)ant of derden, noch het gebruik van de site door Stichting De Andere K(r)ant of derden belemmeren of onmogelijk maken. Alle gedrag dat onwettig is of tot doel heeft het belemmeren van de normale communicatie via deze site is strafbaar. Geschillen voortkomend uit het functioneren van deze website zullen afgehandeld worden volgens de Nederlandse wet voor een Nederlandse rechtbank.

Als u niet volledig instemt met deze voorwaarden, dient u het gebruik van deze site onmiddellijk te staken en eventueel gedownloade bestanden te wissen.